ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

เว็บไซต์โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ ฯ