สำหรับ Student
Username     ป้อน Username
  ป้อนรหัสประจำตัวนักเรียน
Password      ป้อน Password
ป้อนวันเดือนปีเกิดนักเรียน เช่น 05/06/2545