button grade01

คำสง

ธรการ

ทะเบยน

ประกน

แผนงาน
การคดกรองนกเรยนยากจน

เอกสารแบบฟอร์ม

Downloadcenter

Evaluation

Webboard

webmail

help

คัดกรองนักเรียนยากจน ห.ศ.

18 12 2561 9 39 28

BookMark2561

4

1tambon1school

logo1tambon

 

05C76F44 A51D 4BFA A595 1E2759A27EB7

 


191260139 535052354524361 4698981155487214699 n


 

ประกาศผลสอบและกำหนดการมอบตัว

 ม.1 
----------------------------
รหัสประจำตัวและห้องเรียน ก ข
----------------------------

มอบตัว 29 พ.ค. 64
>>กำหนดการในวันมอบตัว<<
ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
เวลา 08.00-10.00 น.
ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7
เวลา 10.00-12.00 น.
>>ชำระเงินบำรุงการศึกษา<<
ม.1 ทุกห้องเรียน 1,490 บาท
>>การแต่งกาย<<
ชุดนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์
>>สถานที่<<
อาคารอเนกประสงค์ "บุญชู ตรีทอง" ม.4 <<ประกาศ>>
----------------------------
รหัสประจำตัวและห้องเรียน ก ข
----------------------------
มอบตัว 30 พ.ค. 64
>>กำหนดการในวันมอบตัว<<
ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4
เวลา 08.00-10.00 น.
ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8 
เวลา 10.00-12.00 น.
>>ชำระเงินบำรุงการศึกษา<<
ม.4/1 จำนวน 4,490 บาท
ม.4/4 จำนวน 2,290 บาท
ม.4/2, ม.4/3, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
จำนวนเงิน 1,490 บาท
>>การแต่งกาย<<
ชุดนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์
>>สถานที่<<
อาคารอเนกประสงค์ "บุญชู ตรีทอง"

นักเรียนโควตา มอบตัว 30 พ.ค. 64
>>>เปิดเทอม 1 มิถุนายน 2564<<<


 

รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 1/2564

รายละเอยดการเกบเงนบำรงการศกษา 2564 เงนบำรง1.64


ประกาศ covid19


 

กำหนดการจำหนายเครองแตงกาย


 

แนวปฏบตการรบผจำหนายอาหารเครองดมภายในโรงเรยน ป 2564

21442213 1589899744403517 1551670792 n 1

รูปภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561

 

35414696 2192300030786181 8064015679101075456 o  

14/06/561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ณ หอประชุมบุญชูตรีทอง

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

35267375 2190786784270839 4868046096565272576 o  

13/06/2561

ติดตามหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ

ณ ห้องโสตฯ
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

34524863 2181924218490429 6102321664807141376 o  

06/06/2561

ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาติชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ณ บริเวณหลังอารคาร 4
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

34457174 2178280685521449 1645218404195368960 o  

 1/06/2561

IT Valley & Startup

ณ อาคารบุญชูตรีทอง 
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

 

33674959 2171550552861129 5761335123026903040 o  

28/05/2561

พิธีรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

ณ บริเวณหน้าเสาธง 
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

32532341 2157429610939890 224071162546618368 o

15/05/2561
เตรียมความพร้อมเกินเปิดภาคเรียน
ณ บริเวณหน้าเสาธง 
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

32192000 2151576938191824 7422439043587112960 n

5-7/05/2561

อบรมครู STEM ม.ต้น
ณ อาคารบุญชูตรีทอง 
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

31791627 2142875412395310 8350780865814462464 o   

02/05/2561

การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

คณะครูผู้ช่วย โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ณ ห้องโสตฯ
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

31900326 2142868445729340 6394497810233819136 o    02/05/2561
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 ม.4
ณ อาคารบุญชูตรีทอง 
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
31670073 2141675565848628 4862204455711408128 o   01/05/2561
ประชุมคณะครู บุคลากร และรดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิ
ณ ห้องโสตฯ
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
30727627 2126197327396452 348146282327441408 o  

16/04/2561
ศิษย์เก่าห้องสอนศึกษา ร่วมกันรดน้ำดำหัวครูผู้อาวุโส
และทอดผ้าป่าการศึกษา ปี 2561

ณ อาคารบุญชูตรีทอง
โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ


รูปภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2560

26114413 1998340930182093 7746477462619021669 o จัดงานวันปีใหม่ 2561
25791073 1994629450553241 562704598283372328 o ติดตามนิเทศโรงเรียนในโครงการ กพด.
26114695 1994586873890832 2134054473762264597 o

กิจกรรม Foreign Language Custom Contest Week

18-22 Dec 2017

25542538 1988007264548793 3500584685328706139 o

คณะท่านผู้อำนวยการชัยวัฒน์ ใจภักดี จากโรงเรียนจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ

24955638 1975848345764685 6917271479156491430 o วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 24210239 1965468876802632 446754723896311614 o  กิจกรรมตักบาตรประจำเดือน
 23926462 1962509850431868 1484841663020063312 o  คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดนวลนรดิส เยี่ยมชมโรงเรียน
 23593347 1951197631563090 2877066266700194339 o  ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/60
23668850 1947545365261650 281559109327988025 o

คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี

เยี่ยมชม โรงเรียนห้องสอนในพระอุปถัมภ์ฯ

23550967 1947542435261943 2719831279037253941 o งานมอบเกียรติบัตรสะเต็ม
23215656 1938835839465936 4639819730642344350 o โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น
22904734 1932149063467947 589972824573032415 o ชมรมถนนปลอดถัยในสถานศึกษา
23004648 1932149066801280 8681613558151399392 o ชมรมถนนปลอดถัยในสถานศึกษา
IMG 0889 วันปิยะมหาราช
22136983 1902456643103856 7409446331616879298 o

วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

21741228 1879600785389442 8960325255295792326 o รับการประเมินโรงเรียนมาตราฐานสากล รางวัล OBECQA
21457299 1878367392179448 4045520613579564137 o วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
21617533 1818392631509060 4948127856368002212 n การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2560 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 67
21369569 1874569019225952 2947640962075575622 n นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกันทำดอกดารารัตน์
21317733 1874573945892126 2931513244270238961 n นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร่วมกันปลูกต้นดอกดาวเรือง
21368937 1874635965885924 8221694393603461270 o การประชุมวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
21367006 1874624655887055 3705800359407228249 o ค่ายอาเซียน SUPER STAR ASEAN CAMP
21544130 1874631125886408 25136381638040498 o กิจกรรมค่ายศิลปะ ครั้งที่ 1 ASEAN ART FUN
19961305 1740078189340505 2028853815464748107 n กิจกรรมปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ
20638675 1769105739771083 2447173253187106273 n กิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอน เนื่องในงานครบ 103 ปี
21317616 1874604172555770 2948556066516883916 n พิธีต้อนรับผู้อำนวยการอัครวัฒน์ อรัญภูมิ
19642639 1734050379943286 6337553709261892849 n โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมประเพณีแห่เทียน
21457561 1874561582560029 8784782561931842941 o กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560
20664075 1769621516386172 5907133116202402466 n

พิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 103 ปี

พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนาม

"ห้องสอนศึกษา"

18953492 1694009160614075 1456900197044572282 o กิจกรรมวันไหว้ครู 2560
21192264 1793905647291092 3832785052653365027 n ค่ายพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 28-29 สิงหาคม 2560
วันวทยาศาสตร วันวิทยาศาตร์ ปีการศึกษา 2559

ปกหนา เวบ

25 5 2564 11 31 29

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายวิชาภาษาไทย
"ภาษาไทย หลากหลาย
ลุ่มลึก เลิศล้ำ"
18 5 2562 10 26 56
รายงานแนวปฏิบัติที่ดี
กพด.
18 5 2562 15 22 51

www.moe.go.th
www.obec.go.th
34

QR-CODE HS

www.hongson.ac.th

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

Hongsonsuksa school under the Patronage of HRH Princess Petcharat Rajsuda Sirisopaphannawadee.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.