button grade01

คำสง

ธรการ

ทะเบยน

ประกน

แผนงาน
การคดกรองนกเรยนยากจน

เอกสารแบบฟอร์ม

Downloadcenter

Evaluation

Webboard

webmail

help

คัดกรองนักเรียนยากจน ห.ศ.

18 12 2561 9 39 28

BookMark2561

4

1tambon1school

logo1tambon

ผลการดำเนินงาน พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผลการดำเนินงาน

โครงการที่ พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หลักการและเหตุผล

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์  ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  ทำให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่น ๆที่เกี่ยวข้อง  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์  สามารถคิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้สำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ และต้องการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษาที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติมตามความถนัดและความสนใจ  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา

วัตถุประสงค์

          1 เพื่อให้นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์

          2 เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์

          3 เพื่อให้นักเรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์

          4 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

เป้าหมาย

1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับดี ร้อยละ 70

2 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 70

3 นักเรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 70

4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชาติเป็นไปตาม

เกณฑ์ ร้อยละ 50

         

2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์

2 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์

3 นักเรียนสามารถอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นไปตามเกณฑ์

4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

Operating Results for Year 2558

1.  ผลการเรียนการเรียนลดลง  จากปี  2557  ( 2.70 x 100 /4)  ร้อยละ  67.5  

  ปี  2558  ( 2.42 x 100/4 )  ร้อยละ  60.5

   ลดลง  7  %

2.  สาเหตุของการลดลง  มีนักเรียน ติด  0  เพิ่มขึ้น  สาเหตุเนื่องจากนักเรียนไม่มีความรับผิดชอบ  ไม่ส่งงาน ไม่มาเรียน การติด 0 ร จึงมากขึ้น  ประกอบกับการที่โรงเรียนให้นักเรียนไปร่วมกิจกรรม มากเกินไป ทำให้มีเวลาการจัดการเรียนการสอนไม่เต็มที่

3.  ลดลงอย่างไร  ผลสัมฤทธิ์ส่วนใหญ่ของปี  2558 นักเรียนส่วนใหญ่จะได้เกรดที่ต่ำกว่าเกรด 3 ลงมาส่วนปี  2557  นักเรียนส่วนใหญ่ได้เกรดมากกว่า 2.5 ขึ้นไป จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ลดลง

4. วิธีการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ประชุมวางแผนสร้างความตระหนักกับครูและนักเรียน ก่อนเปิดเทอม  ให้ความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนให้กับครู โดยเฉพาะครูผู้ช่วย  ทำ  MOU ระหว่างครูกับฝ่ายบริหาร

รายการประเมิน ระดับคะแนน
1 2 3 4
1.  ผลการดำเนินงาน / โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด     ü  
2.  ผลสำเร็จของงาน / โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด       ü
3.  งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รับเหมาะสมเพียงใด       ü
4.  วัสดุ / ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสมเพียงพอหรือไม่เพียงใด     ü  
5.  ความร่วมมือของผู้ร่วมงานมากน้อยเพียงใด       ü
6.  โดยภาพรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน / โครงการอยู่ในระดับใด       ü
7.  ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปตามกำหนดเวลาเพียงใด       ü
8.  งาน / โครงการนี้สนองนโยบายของ สพฐ. เพียงใด       ü
9.  งาน / โครงการนี้สนองนโยบายของโรงเรียนเพียงใด       ü
ผลรวม     6 28
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมหารด้วย 9) 3.78

สรุปผลการประเมินรวมของงาน / โครงการ         þ พอใจ        ¨ ควรปรับปรุง

งานนำเสนอ1

 

 

 


 

05C76F44 A51D 4BFA A595 1E2759A27EB7

 


ประกาศผลสอบและกำหนดการมอบตัว

 ม.1 
----------------------------
รหัสประจำตัวและห้องเรียน ก ข
----------------------------

มอบตัว 29 พ.ค. 64
>>กำหนดการในวันมอบตัว<<
ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
เวลา 08.00-10.00 น.
ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7
เวลา 10.00-12.00 น.
>>ชำระเงินบำรุงการศึกษา<<
ม.1 ทุกห้องเรียน 1,490 บาท
>>การแต่งกาย<<
ชุดนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์
>>สถานที่<<
อาคารอเนกประสงค์ "บุญชู ตรีทอง" ม.4 <<ประกาศ>>
----------------------------
รหัสประจำตัวและห้องเรียน ก ข
----------------------------
มอบตัว 30 พ.ค. 64
>>กำหนดการในวันมอบตัว<<
ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4
เวลา 08.00-10.00 น.
ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8 
เวลา 10.00-12.00 น.
>>ชำระเงินบำรุงการศึกษา<<
ม.4/1 จำนวน 4,490 บาท
ม.4/4 จำนวน 2,290 บาท
ม.4/2, ม.4/3, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
จำนวนเงิน 1,490 บาท
>>การแต่งกาย<<
ชุดนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์
>>สถานที่<<
อาคารอเนกประสงค์ "บุญชู ตรีทอง"

นักเรียนโควตา มอบตัว 30 พ.ค. 64
>>>เปิดเทอม 1 มิถุนายน 2564<<<


 

191260139 535052354524361 4698981155487214699 n


 

รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 1/2564

รายละเอยดการเกบเงนบำรงการศกษา 2564 เงนบำรง1.64


ประกาศ covid19


 

กำหนดการจำหนายเครองแตงกาย


 

แนวปฏบตการรบผจำหนายอาหารเครองดมภายในโรงเรยน ป 2564ปกหนา เวบ

25 5 2564 11 31 29

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายวิชาภาษาไทย
"ภาษาไทย หลากหลาย
ลุ่มลึก เลิศล้ำ"
18 5 2562 10 26 56
รายงานแนวปฏิบัติที่ดี
กพด.
18 5 2562 15 22 51

www.moe.go.th
www.obec.go.th
34

QR-CODE HS

www.hongson.ac.th

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

Hongsonsuksa school under the Patronage of HRH Princess Petcharat Rajsuda Sirisopaphannawadee.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.