button grade01

คำสง

ธรการ

ทะเบยน

ประกน

แผนงาน
การคดกรองนกเรยนยากจน

เอกสารแบบฟอร์ม

Downloadcenter

Evaluation

Webboard

webmail

help

คัดกรองนักเรียนยากจน ห.ศ.

18 12 2561 9 39 28

BookMark2561

4

1tambon1school

logo1tambon

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนห้องสอนศึกษา เดิมเรียกว่า “โรงเรียนหลวง” เปิดทำการสอนครั้งแรกราวปี
พ.ศ. 2445 โดยอาศัยศาลากลางเวียงซึ่งเป็นที่ซื้อขายข้าวสารเป็นสถานที่เรียน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงแรมเมธี

พ.ศ. 2450 ได้ย้ายสถานที่ไปอยู่ใต้ถุนวัดพระนอน

พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในตอนท้ายของหน้าที่ 2 ข้อความ "ให้ชื่อห้องสอนศึกษา" นั้นเป็นลายพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.๖ ศ.๔/๕๗ เรื่อง โรงเรียนห้องสอนศึกษา (๓-๖ สิงหาคม ๒๔๕๗))

พ.ศ. 2478 ได้ย้ายโรงเรียนจากหลังวัดจองกลางมาอยู่ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในปัจจุบัน

พ.ศ. 2483 ได้ยกอาคารเรียนถาวรให้ทางราชการจัดตั้งสุขศาลาและได้ย้ายไปตั้งโรงเรียนอยู่ข้างสนามบินด้านทิศใต้ ซึ่งปัจจุบันให้เป็นสถานที่ตั้งบ้านพักครูโรงเรียนห้องสอนศึกษา

พ.ศ. 2502 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนโดยนำไปสร้างในบริเวณของโรงเรียนการช่าง ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของสนามบินมีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่

พ.ศ. 2506 กรมสามัญได้อนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนกวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2511 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้ย้ายโรงเรียนมาในที่ตั้ง ปัจจุบันเนื่องจากว่าที่ตั้งเดิมนั้นมีการปรับปรุงสนามบินซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งกำแพง
กั้นระหว่าง ตัวเมืองกับโรงเรียน ทั้งครูและนักเรียนต้องเดินผ่านสนามบิน จึงเป็นการไม่เหมาะสมที่โรงเรียน จะตั้งอยู่ในที่เดิม

พ.ศ. 2513 กรมฯ ได้อนุมัติโครงการย้ายโรงเรียนมาในที่ตั้งปัจจุบัน

วันที่ 12 ธันวาคม 2515 จึงได้ย้ายมาเรียนที่อาคารแห่งใหม่ในที่ตั้งปัจจุบัน

 

05C76F44 A51D 4BFA A595 1E2759A27EB7

 


191260139 535052354524361 4698981155487214699 n


 

ประกาศผลสอบและกำหนดการมอบตัว

 ม.1 
----------------------------
รหัสประจำตัวและห้องเรียน ก ข
----------------------------

มอบตัว 29 พ.ค. 64
>>กำหนดการในวันมอบตัว<<
ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3
เวลา 08.00-10.00 น.
ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7
เวลา 10.00-12.00 น.
>>ชำระเงินบำรุงการศึกษา<<
ม.1 ทุกห้องเรียน 1,490 บาท
>>การแต่งกาย<<
ชุดนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์
>>สถานที่<<
อาคารอเนกประสงค์ "บุญชู ตรีทอง" ม.4 <<ประกาศ>>
----------------------------
รหัสประจำตัวและห้องเรียน ก ข
----------------------------
มอบตัว 30 พ.ค. 64
>>กำหนดการในวันมอบตัว<<
ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 ม.4/4
เวลา 08.00-10.00 น.
ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7 ม.4/8 
เวลา 10.00-12.00 น.
>>ชำระเงินบำรุงการศึกษา<<
ม.4/1 จำนวน 4,490 บาท
ม.4/4 จำนวน 2,290 บาท
ม.4/2, ม.4/3, ม.4/5, ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8
จำนวนเงิน 1,490 บาท
>>การแต่งกาย<<
ชุดนักเรียนโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์
>>สถานที่<<
อาคารอเนกประสงค์ "บุญชู ตรีทอง"

นักเรียนโควตา มอบตัว 30 พ.ค. 64
>>>เปิดเทอม 1 มิถุนายน 2564<<<


 

รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา 1/2564

รายละเอยดการเกบเงนบำรงการศกษา 2564 เงนบำรง1.64


ประกาศ covid19


 

กำหนดการจำหนายเครองแตงกาย


 

แนวปฏบตการรบผจำหนายอาหารเครองดมภายในโรงเรยน ป 2564

ปกหนา เวบ

25 5 2564 11 31 29

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายวิชาภาษาไทย
"ภาษาไทย หลากหลาย
ลุ่มลึก เลิศล้ำ"
18 5 2562 10 26 56
รายงานแนวปฏิบัติที่ดี
กพด.
18 5 2562 15 22 51

www.moe.go.th
www.obec.go.th
34

QR-CODE HS

www.hongson.ac.th

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
Hongsonsuksa school under the Patronage of HRH Princess Petcharat Rajsuda Sirisopaphannawadee.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.