button grade01

คำสง

ธรการ

ทะเบยน

ประกน

แผนงาน
การคดกรองนกเรยนยากจน

เอกสารแบบฟอร์ม

Downloadcenter

Evaluation

Webboard

webmail

help

BookMark2561

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนห้องสอนศึกษา เดิมเรียกว่า “โรงเรียนหลวง” เปิดทำการสอนครั้งแรกราวปี
พ.ศ. 2445 โดยอาศัยศาลากลางเวียงซึ่งเป็นที่ซื้อขายข้าวสารเป็นสถานที่เรียน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงแรมเมธี

พ.ศ. 2450 ได้ย้ายสถานที่ไปอยู่ใต้ถุนวัดพระนอน

พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในตอนท้ายของหน้าที่ 2 ข้อความ "ให้ชื่อห้องสอนศึกษา" นั้นเป็นลายพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.๖ ศ.๔/๕๗ เรื่อง โรงเรียนห้องสอนศึกษา (๓-๖ สิงหาคม ๒๔๕๗))

พ.ศ. 2478 ได้ย้ายโรงเรียนจากหลังวัดจองกลางมาอยู่ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในปัจจุบัน

พ.ศ. 2483 ได้ยกอาคารเรียนถาวรให้ทางราชการจัดตั้งสุขศาลาและได้ย้ายไปตั้งโรงเรียนอยู่ข้างสนามบินด้านทิศใต้ ซึ่งปัจจุบันให้เป็นสถานที่ตั้งบ้านพักครูโรงเรียนห้องสอนศึกษา

พ.ศ. 2502 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนโดยนำไปสร้างในบริเวณของโรงเรียนการช่าง ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของสนามบินมีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่

พ.ศ. 2506 กรมสามัญได้อนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนกวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2511 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้ย้ายโรงเรียนมาในที่ตั้ง ปัจจุบันเนื่องจากว่าที่ตั้งเดิมนั้นมีการปรับปรุงสนามบินซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งกำแพง
กั้นระหว่าง ตัวเมืองกับโรงเรียน ทั้งครูและนักเรียนต้องเดินผ่านสนามบิน จึงเป็นการไม่เหมาะสมที่โรงเรียน จะตั้งอยู่ในที่เดิม

พ.ศ. 2513 กรมฯ ได้อนุมัติโครงการย้ายโรงเรียนมาในที่ตั้งปัจจุบัน

วันที่ 12 ธันวาคม 2515 จึงได้ย้ายมาเรียนที่อาคารแห่งใหม่ในที่ตั้งปัจจุบัน

ปกหนา เวบ

ปฏิทินโรงเรียน

December 2018
Su Mo Tu We Th Fr Sa
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

www.moe.go.th
www.obec.go.th
34

QR-CODE HS

www.hongson.ac.th

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
Hongsonsuksa school under the Patronage of HRH Princess Petcharat Rajsuda Sirisopaphannawadee.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.