button grade01

คำสง

ธรการ

ทะเบยน

ประกน

แผนงาน
การคดกรองนกเรยนยากจน

เอกสารแบบฟอร์ม

Downloadcenter

Evaluation

Webboard

webmail

help

คัดกรองนักเรียนยากจน ห.ศ.

18 12 2561 9 39 28

BookMark2561

4

1tambon1school

logo1tambon

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนห้องสอนศึกษา เดิมเรียกว่า “โรงเรียนหลวง” เปิดทำการสอนครั้งแรกราวปี
พ.ศ. 2445 โดยอาศัยศาลากลางเวียงซึ่งเป็นที่ซื้อขายข้าวสารเป็นสถานที่เรียน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงแรมเมธี

พ.ศ. 2450 ได้ย้ายสถานที่ไปอยู่ใต้ถุนวัดพระนอน

พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในตอนท้ายของหน้าที่ 2 ข้อความ "ให้ชื่อห้องสอนศึกษา" นั้นเป็นลายพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.๖ ศ.๔/๕๗ เรื่อง โรงเรียนห้องสอนศึกษา (๓-๖ สิงหาคม ๒๔๕๗))

พ.ศ. 2478 ได้ย้ายโรงเรียนจากหลังวัดจองกลางมาอยู่ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในปัจจุบัน

พ.ศ. 2483 ได้ยกอาคารเรียนถาวรให้ทางราชการจัดตั้งสุขศาลาและได้ย้ายไปตั้งโรงเรียนอยู่ข้างสนามบินด้านทิศใต้ ซึ่งปัจจุบันให้เป็นสถานที่ตั้งบ้านพักครูโรงเรียนห้องสอนศึกษา

พ.ศ. 2502 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนโดยนำไปสร้างในบริเวณของโรงเรียนการช่าง ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของสนามบินมีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่

พ.ศ. 2506 กรมสามัญได้อนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนกวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2511 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้ย้ายโรงเรียนมาในที่ตั้ง ปัจจุบันเนื่องจากว่าที่ตั้งเดิมนั้นมีการปรับปรุงสนามบินซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งกำแพง
กั้นระหว่าง ตัวเมืองกับโรงเรียน ทั้งครูและนักเรียนต้องเดินผ่านสนามบิน จึงเป็นการไม่เหมาะสมที่โรงเรียน จะตั้งอยู่ในที่เดิม

พ.ศ. 2513 กรมฯ ได้อนุมัติโครงการย้ายโรงเรียนมาในที่ตั้งปัจจุบัน

วันที่ 12 ธันวาคม 2515 จึงได้ย้ายมาเรียนที่อาคารแห่งใหม่ในที่ตั้งปัจจุบัน

ปฏิทินโรงเรียน

September 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

ปกหนา เวบ

คมอนกเรยน 2563

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายวิชาภาษาไทย
"ภาษาไทย หลากหลาย
ลุ่มลึก เลิศล้ำ"
18 5 2562 10 26 56
รายงานแนวปฏิบัติที่ดี
กพด.
18 5 2562 15 22 51

www.moe.go.th
www.obec.go.th
34

QR-CODE HS

www.hongson.ac.th

โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
Hongsonsuksa school under the Patronage of HRH Princess Petcharat Rajsuda Sirisopaphannawadee.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.