บทคัดย่อ งานวิจัย
 
ลำดับที่
ผู้ทำวิจัย
กลุ่มสาระ
หัวข้องานวิชัย
ดาวน์โหลด
1
 นางณีรนุช อินตาพรหม  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การผลิตและใช้จุลินทรีย์ในด้านการเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้องสอนศึกษา
2
นายทินกร สถิตเจริญกุล ดนตรี นาฏศิลป์ รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องมนต์เสน่ห์แห่งเพลงไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3
นางสาวกรองทอง เง่าสุวรรณ์ สุขศึกษาและพลศึกษา รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปอาหารกับสุขภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
4
นางพยอม กาลปักษ์ คณิตศาสตร์ รายงานผลการใช้บทเรียนโปรแกรม เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5
นางสุกัญญา เพิ่มเกียรติกุล ภาษาต่างประเทศ รายงานผลการปรับพฤติกรรมการไม่ส่งงานตามกำหนดของนักเรียนโดยใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนห้องสอนศึกษา
6
นางสุพรรณี บุญทะวงศ์ ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะ ด้านคำศัพท์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โดยใช้ประโยคปริศนา
7
นางพัณณิน แพ่งสุภา ภาษาต่างประเทศ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
8
นางอรทัย อุดมพาณิชย์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การพัฒนาพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบในการทำงานและคุณภาพของงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มในรายวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ธุรกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
9
นางอุไรวรรณ เจริญพานิชย์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การพัฒนาการเรียนรู้สู่โครงงานภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง อาหารพื้นเมืองสำหรับนักเรียนชั้น ม. 3
10
นางสาวดาริณี ฟ้าร่วน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนา PowerPoint เรื่อง ทวีปเอเชีย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2551
11
นายธนิสร ยิ่งสุขกายใจ สุขศึกษาและพลศึกษา รายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายเพื่อพัฒนาทักษะการวิ่ง
12
นางสาวสุวารีย์ ศรีงามดี การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้บทเรียนสำเร็จรูปช่วยสอนวิชา งานห้องสมุด เรื่อง การใช้ห้องสมุดอย่างถูกต้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้องสอนศึกษา
อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
13
นางดารุณี อินทุฤทธิ์ ภาษาต่างประเทศ รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Simple Tense ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้องสอนศึกษา
14
นางจิรนันท์ คันธีสาร ภาษาต่างประเทศ การแก้ปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 และ 6/5 ไม่สนใจทำแบบฝึกหัดท้ายบทด้วยกิจกรรมกลุ่ม.
15
นางสมสาย คำตุ้ยเชื้อ สุขศึกษาและพลศึกษา รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สุขภาพกับการป้องกันโรค สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
16
นางอุไรวรรณ มณีกาญจน์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการทำโคมไฟ
17
นายรณชัย โถดอก การงานอาชีพและเทคโนโลยี การศึกษาทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานช่าง)ของนักเรียนชั้น ม.4 และ ม.6
18
นายเอกรินทร์ พงษ์เพชราภรณ์ วิทยาศาสตร์ การพัฒนาทักษะ การคำนวณ ด้วยวิธีการเพื่อนคู่คิด
19
นายภูรินท์ บูรณพล คณิตศาสตร์ การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการส่งงานโดยการใช้สมุดสะสมคะแนนในวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนห้องสอนศึกษา
20
นางสาวจันทร์เพ็ญ ไพรเสถียรสุข วิทยาศาสตร์ การใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของโลก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
21
นางเกษแก้ว รัศมี คณิตศาสตร์ รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ของนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
22
นายปุรเชษฐ์ มธุรส การงานอาชีพและเทคโนโลยี การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ทักษะการเรียนกราฟฟิกส์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนห้องสอนศึกษา
23
นางสาวเพ็ชรดา ประวีณชัยกุล ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะการอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นโดยใช้แบบฝึก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้องสอนศึกษา
24
นางรัฐนันท์ กันทะทรง สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เมืองในหมอกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
25
นายศักดา กฤษณสุวรรณ ภาษาต่างประเทศ รายงานผลการพัฒนาการเขียนตอบภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกการเขียนตอบ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
26
นายศิริชัย จิตสว่าง ภาษาไทย ผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
27
นายสุทัศน์ สมบูรณ์ ภาษาต่างประเทศ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยเรียนรู้จากเอกสารและแหล่งเรียนรู้ตามสภาพจริง
ในชีวิตประจำวันสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
28 นางอุมารินทร์ ยอดสนิท ภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะ zh ch sh r และวรรณยุกต์ภาษาจีน
29 นางเอี่ยมศรี ถือทอง ภาษาไทย รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์ประโยคเพื่อพัฒนาทักษะการจำแนก ประโยคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
30 นางขวัญใจ จอมแปง ภาษาไทย รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/5
31 นางสาวอำภา สุกรคามกุล คณิตศาสตร์ การศึกษาผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านค่า ฟังก์ชันตรีโกณมิติของวงกลม 1 หน่วย
32 นางสาวนาริตา ชูเกียรติดงดอย ภาษาไทย รายงานการใช้ชุดฝึกออกเสียงในการแก้ไขข้อบกพร่องทางการพูดออกเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/ ๔
33 นางเนตรนภา รัตนะ ภาษาไทย รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
34 นางศรุตา เฉลิมผลวงศ์กุล คณิตศาสตร์ รายงานผลการสอนซ่อมเสริม โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
35 นายสุขชัย เฉลิมผลวงศ์กุล คณิตศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระบบเพื่อนช่วยเพื่อน ( แบบคู่ ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนห้องสอนศึกษา
36 นางกรุณา สมบูรณ์ คณิตศาสตร์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซตสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
37 นางสายสุนีย์ ดวงเกตุ บริหารการศึกษา แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้องสอนศึกษา
38 นางดนยา ใจปัญญา คณิตศาสตร์ การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ของนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 3/1 ปีการศึกษา2551
โรงเรียนห้องสอนศึกษาจำนวน 8 คน
39 นางบุษบง ชัยเทพ วิทยาศาสตร์ การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่องสารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
40 นายกฤตพนธ์ หารสุโพธิ์ สุขศึกษาและพลศึกษา การพัฒนาความสามารถการลีลาศ จังหวะบีกิน
41 นางณีรนุช อินตาพรหม การงานอาชีพและเทคโนโลยี การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน โดยใช้วิธีการปกครองชั้นเรียนแบบมีส่วนร่วมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
42 นายภาณุวัตร จันทร์แดง การงานอาชีพและเทคโนโลยี การพัฒนาการเรียนรู้สู่แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนไม้ดอกไม้ประดับสำหรับนักเรียนชั้น ม.๑
43 นายอัมพวาร อิตุพร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบทดสอบปีการศึกษา 2552
44      
45      
46      
47      
48      
49      
50