โรงเรียนห้องสอนศึกษา เดิมเรียกว่า “โรงเรียนหลวง” เปิดทำการสอนครั้งแรกราวปี
พ.ศ. 2445 โดยอาศัยศาลากลางเวียงซึ่งเป็นที่ซื้อขายข้าวสารเป็นสถานที่เรียน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงแรมเมธี

 
 
         พ.ศ. 2450 ได้ย้ายสถานที่ไปอยู่ใต้ถุนวัดพระนอน
 
 

         พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในตอนท้ายของหน้าที่ 2 ข้อความ
"ให้ชื่อห้องสอนศึกษา"
นั้นเป็นลายพระหัตถ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.๖ ศ.๔/๕๗ เรื่อง โรงเรียนห้องสอนศึกษา (๓-๖ สิงหาคม ๒๔๕๗))

 
 
         พ.ศ. 2478 ได้ย้ายโรงเรียนจากหลังวัดจองกลางมาอยู่ที่สำนักงานเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน ในปัจจุบัน
 
 
         พ.ศ. 2483 ได้ยกอาคารเรียนถาวรให้ทางราชการจัดตั้งสุขศาลาและได้ย้ายไปตั้งโรงเรียน
อยู่ข้างสนามบินด้านทิศใต้ ซึ่งปัจจุบันให้เป็นสถานที่ตั้งบ้านพักครูโรงเรียนห้องสอนศึกษา
 
 
         พ.ศ. 2502 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนโดยนำไปสร้างในบริเวณของ
โรงเรียนการช่าง ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของสนามบินมีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่
 
 
         พ.ศ. 2506 กรมสามัญได้อนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
แผนกวิทยาศาสตร์
 
 
         พ.ศ. 2511 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้ย้ายโรงเรียนมาในที่ตั้ง ปัจจุบันเนื่องจากว่าที่ตั้งเดิมนั้นมีการปรับปรุงสนามบินซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งกำแพง
กั้นระหว่าง ตัวเมืองกับโรงเรียน ทั้งครูและนักเรียนต้องเดินผ่านสนามบิน จึงเป็นการไม่เหมาะสมที่โรงเรียน จะตั้งอยู่ในที่เดิม
 
 
         พ.ศ. 2513 กรมฯ ได้อนุมัติโครงการย้ายโรงเรียนมาในที่ตั้งปัจจุบัน
 
 
         วันที่ 12 ธันวาคม 2515 จึงได้ย้ายมาเรียนที่อาคารแห่งใหม่ในที่ตั้งปัจจุบัน
มีเนื้อที่ประมาณ 84 ไร่